personheiser-undersøkelse, testing, inspeksjon og vedlikehold

Grundig undersøkelse og testing

SOM Lift and Escalator Industry Association (LEIA) sier, “vedlikehold av heiser og rulletrapper er ikke en valgfri funksjon”.

under loler har pliktinnehaveren et juridisk ansvar for å sikre at heisen/s er grundig undersøkt og at den er trygg å bruke. Hovedformålet med den grundige undersøkelsen er å oppdage eventuelle feil som er eller kan bli farlige.

i tillegg vil slikt vedlikehold beskytte en viktig bygningsressurs og muliggjøre hensiktsmessig økonomisk planlegging når det gjelder reparasjoner og utskifting av deler, etc.

en grundig undersøkelse er definert som “en systematisk og detaljert undersøkelse av heisen og alt tilhørende utstyr av en kompetent person”. En slik grundig undersøkelse bør gjennomføres:

  • etter at det er gjort betydelige og betydelige endringer i heisen

  • minst hver sjette måned eller i samsvar med en eksamensordning

  • etter “eksepsjonelle omstendigheter” som skade, svikt eller lange perioder ute av bruk.

den nevnte eksamensordningen kan angi perioder som avviker fra de lovbestemte intervaller, men dette må være basert på en grundig vurdering av risikoene og være fullført av den kompetente personen.

pliktinnehaveren er forpliktet til å sørge for at en” kompetent person “er utnevnt til å gjennomføre eksamen; dette er” noen som har tilstrekkelig teknisk og praktisk kunnskap om heisen for å kunne oppdage eventuelle feil og vurdere hvor viktig de er”.

et sentralt aspekt ved utnevnelse er at de er “tilstrekkelig uavhengige og upartiske”. Dette betyr ikke at den kompetente personen ikke kan ansettes direkte av pliktinnehaveren, men de må ha tilstrekkelig uavhengighet til å gi objektive beslutninger.

det er vanlig for pliktinnehaveren å utnevne en tredjepartsentreprenør til å gjennomføre vedlikeholdsregimet på deres konto. LEIA gir nyttig veiledning om hvilke typer kontrakter som kan utarbeides og hva som forventes av begge parter i en kontraktsavtale.

pliktinnehaveren har en viktig funksjon i eksamensregimet, de må:

  • hold vedkommende underrettet om eventuelle endringer i heisens driftsforhold

  • gjøre relevant dokumentasjon tilgjengelig for den kompetente person

  • handle raskt for å rette opp eventuelle feil

  • sikre at all dokumentasjon er i samsvar med forskriftene

  • hold tilstrekkelig rekord.

som LEIA-notatet vil imidlertid pliktholderens nøkkelrolle være å “handle på entreprenørens anbefalinger i tide, spesielt med hensyn til defekte eller manglende sikkerhetsinnretninger”.

hvis den kompetente personen anser det for å være nødvendig, kan den grundige undersøkelsen suppleres med testing. Formålet med tilleggstestene er å støtte den grundige undersøkelsen for å fastslå utstyrets egnethet for fortsatt sikker bruk.

ved fastsettelse av testene som kreves, bør den kompetente personen ta hensyn til relevant veiledning og standarder. Ytterligere informasjon om testtypene finner Du i Safety Assessment Federations retningslinjer for publisering av Supplerende Tester av Serviceheiser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.