Mannitol for akutt traumatisk hjerneskade

Bakgrunn: Mannitol er noen ganger dramatisk effektiv for å reversere akutt hjernesvulst, men effektiviteten i den pågående styringen av alvorlig hodeskade er fortsatt åpen for spørsmål. Det er tegn på at mannitol i langvarig dosering kan passere fra blodet inn i hjernen, hvor det kan forårsake omvendt osmotiske skift som øker intrakranielt trykk.

Mål: For å vurdere effekten av ulike mannitolbehandlingsregimer, av mannitol sammenlignet med ANDRE intrakranielt trykk (ICP) senkende midler, og for å kvantifisere effekten av mannitoladministrasjon gitt i andre stadier etter akutt traumatisk hjerneskade.

Søkestrategi: gjennomgangen tok utgangspunkt i søkestrategien for Skadegruppen som helhet. Vi sjekket referanselister over forsøk og oversiktsartikler, og kontaktet forfattere av forsøk.

Utvalgskriterier: Randomiserte studier av mannitol hos pasienter med akutt traumatisk hjerneskade av enhver alvorlighetsgrad. Sammenligningsgruppen kan være placebokontrollert, ikke noe stoff, annen dose eller annet stoff. Forsøk hvor intervensjonen ble startet mer enn åtte uker etter skade, og kryssforsøk ble ekskludert.

datainnsamling og analyse: anmelderne vurderte uavhengig kvalitet på allokeringskjulthet og hentet dataene. Relativ risiko (rr) og 95% konfidensintervall (KI) ble beregnet for hver studie basert på intention to treat.

Hovedresultater: Totalt sett var det få kvalifiserte forsøk. Ved preoperativ behandling av pasienter med akutt intrakraniell blødning resulterte administrering av høydose mannitol i redusert mortalitet (RR=0,55; 95% KI 0,36, 0,84) og redusert død OG alvorlig uførhet (RR=0,58; 95% KI 0,45, 0,74) sammenlignet med konvensjonell dose mannitol. En studie sammenlignet ICP-rettet behandling med’ standardbehandling ‘ (rr for død= 0,83; 95% KI 0,47,1,46). En studie sammenlignet mannitol med pentobarbital (rr for død = 0,85; 95% KI 0,52, 1,38). Ingen studier sammenlignet mannitol med ANDRE ICP-senkende midler. En studie testet effekten av prehospitaladministrasjon av mannitol mot placebo (rr for død=1,75; 95% CI 0,48, 6,38).

Granskerens konklusjoner: høydose mannitol synes å være å foretrekke fremfor konvensjonell dose mannitol ved preoperativ behandling av pasienter med akutt intrakraniell hematom. Det er imidlertid lite bevis for bruk av mannitol som en kontinuerlig infusjon hos pasienter med økt intrakranielt trykk hos pasienter som ikke har operabelt intrakranielt hematom. Mannitolbehandling for forhøyet ICP kan ha en gunstig effekt på dødelighet sammenlignet med pentobarbitalbehandling. ICP-rettet behandling viser en liten gunstig effekt sammenlignet med behandling rettet av nevrologiske tegn og fysiologiske indikatorer. Det foreligger ikke tilstrekkelige data på effekten av prehospital administrasjon av mannitol for å utelukke enten en skadelig eller en gunstig effekt på dødelighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.