1.8 Livssykluskostnader

Formål
Livssykluskostnader (Lcc) er en viktig økonomisk analyse som brukes i valg av alternativer som påvirker både ventende og fremtidige kostnader. Den sammenligner innledende investeringsalternativer og identifiserer de minst kostnadsalternativene for en tjue års periode. Som anvendt på bygningsdesign energibesparelsesforanstaltninger, er prosessen pålagt ved lov og er definert I CODE Of Federal Regulations (CFR), Tittel 10, Del 436, Del A: Programregler For Federal Energy Management Program.

A / E skal kontakte lokale kraftselskaper for å fastslå tilgjengelige administrasjonsprogrammer på etterspørselssiden og nocost-assistanse fra disse selskapene til designere og eiere.

Søknader
Grunnleggende anvendelser AV LCC er adressert innenfor de enkelte kapitlene heri og kan videre defineres innenfor En A-Es design programmering omfang krav. GENERELT forventes LCC å støtte valg av alle byggsystemer som påvirker energibruk: termisk konvolutt, passiv solfunksjoner, fenestrasjon, HVAC, varmtvann til husholdningsbruk, bygningsautomatisering og belysning. LCC kan imidlertid også brukes til bygningsfunksjoner eller involvere kostnader knyttet til beboernes produktivitet, systemvedlikehold, miljøpåvirkning og andre problemer som påvirker kostnadene over tid. Det er svært viktig å gjenkjenne betydningen av integrert byggsystemdesign i designets samlede effektivitet.

Metodikk
det er mange etablerte retningslinjer og datamaskinbaserte verktøy som effektivt støtter NÅVERDI lcc analyser. The National Institute Of Standards and Technology (NIST) har utarbeidet Life Cycle Costing Manual For Federal Energy Management Program (Nist Håndbok 135), og utsteder årlig reelle vekst Energi Prisindekser og Rabatt Faktorer For Livssyklus Kostnadsanalyse. SOM et tilleggsprodukt har NIST også etablert dataprogrammet Building Life Cycle Cost (BLCC) for å utføre lcc-analyser. DE nyeste versjonene av BLCC-programmet strukturerer ikke bare analysen, men inkluderer også nåværende energiprisindekser og rabattfaktorreferanser. Disse nist-materialene definerer alle nødvendige lcc-metoder som brukes I GSA-designapplikasjoner.

Det anbefales At A / E henter BLCC-programvaren og oppdaterer FRA NIST.

Prosedyrer Og Tilnærming
DEN mest effektive tilnærmingen TIL LCC er å integrere den riktig i designprosessen.

bygningsdesignet utvikler seg fra generelle konsepter til detaljert analyse. LCC må følge samme tilnærming parallelt med fokus på dagens detaljnivå studie.

det er ekstremt viktig for en effektiv utvikling av prosjektet at forpliktelser blir gjort og beholdt på byggsystemene, i generell forstand, I Konseptfasen.

byggsystemene bør analyseres for hensiktsmessighet i De første stadiene Av Designutviklingsfasen. En forpliktelse på retning for systemene må gjøres på dette tidspunktet, og ytterligere lcc studier fokusert på detaljer innenfor hvert system.

Charles Evans Whittaker USA Courthouse,
Kansas City, MO

ALLE lcc innsats bør være ferdig I Design Utviklingsfasen av prosjektet.

følgende praksis er vanligvis nødvendig når man utfører lcc-analyser for bygningsdesign. De er oppført her for å løse vanlige bekymringer og ofte stilte spørsmål.

 • ved fastsettelse av alternativer for livssykluskostnad må det sikres et akseptabelt nivå av samlede byggetjenester gjennom hele analyseperioden.
 • Designalternativer må sammenlignes med et referansealternativ som er den laveste første kostnaden for alternativene som vurderes. Baseline alternativ må tilby et levedyktig system, ansette state-of-the-art design funksjoner, og være i samsvar med alle prosjektkrav. Der eksisterende forhold utgjør en del av baseline-alternativet, må analysen ikke bare omfatte planlagt prosjektarbeid, men også tilleggskostnadene som er nødvendige for å oppnå kodeoverensstemmelse og pålitelig drift over analyseperioden.
 • analyseperioden bør velges for å fullt ut representere alle kostnader. Når man optimaliserer utformingen av et enkelt system, må alle sammenlignede alternativer vurderes over samme analyseperiode. Der det er mulig, bør analyseperioden være den minste hele multiplum av levetiden for de store systemene som er involvert i analysen. Levetid PÅ VVS-utstyr kan bli funnet I ASHRAE Applikasjoner manualen. I alle fall bør analyseperioden ikke være over 25 år med mindre ANNET er regissert av GSA.
 • Kostnader som allerede er påløpt eller må påløpe, uavhengig av valgt alternativ, kan anses som “senket” og ekskludert fra analysen. Kostnader som må påløpe i perioden fra designbeslutninger til konstruksjonspris, bør anses senket.
 • Baseline og alternative første kostnader er vanligvis de som er beregnet for bygging award dato. Livssykluskostnadsanalysen kan anta at tildelingsdatoen kan betraktes som nullpunkt i tid for analyseperioden, med alle andre hendelsestider referert til byggeprisdatoen. For større enkelhet kan årets designbeslutning også betraktes som nullpunkt i tid, og det kan antas at byggeprisen vil skje i det året.
 • Restverdi for alternativer er vanligvis null. I de tilfellene hvor skrap-verdier kan påvirke beslutninger, beregnes nåverdien som fremtidig verdi (skrap-verdi) diskontert tilbake til nåtiden fra året for forekomst. Formelen for
  dette er vist I Lcc Formler Tabell 1-1.

Tabell 1-1 Lcc Formler
Type Kostnad Kostnadseksempler Nåverdiforhold
Sunk
 • Design Avgifter
 • Midler ugjenkallelig forpliktet
Ikke Aktuelt Kostnader er ikke inkludert
I Analysen
Første
 • Investeringskostnader
 • Byggekostnader
 • Kjøpesum
Nåverdiforhold For Første Kostnad for investeringskostnadene
som begynner i begynnelsen av analyseperioden
Restverdi Skrap verdi av utstyr
ved slutten av sin levetid
 Nåverdi Forholdet Mellom Restverdi Kostnad Nåverdien er lik
fremtidig verdi på slutten av
levetid, rabattert
etter n serviceår
Fremtidig Investering
 • engangsinvesteringer
  oppstår etter starten av analyseperioden
 • Ikke-Årlig vedlikehold
  eller reparasjon
 • Store endringer til
  innledende investeringsarbeid
Nåverdiforhold For Fremtidig Investeringskostnad
HVOR FV er tiden pro –
vurdert beløp som skiller
investeringsverdi til slutten
av levetid berging verdi.
Rabatt fremtidig verdi
(Dagens Verdi eskalerte til
sats e til år n) tilbake til
nåværende.
Restverdi Utstyr med en levetid
som strekker seg utover analysen
periode
Nåverdiforhold Av Restverdikostnad Restverdi er lik
fremtidig verdi ved slutten av
analyseperioden, dis-
talt til nåtiden.
Årlig Gjentakende Fast Fast betalingstjeneste
kontrakter med inflasjon
justeringer Forebyggende vedlikehold
 Nåverdiforhold Av Årlig Gjentakende Fast Kostnad Årlig Gjentakende Kostnad,
knyttet til dagens verdi,
som øker i pris til
samme sats som generell
inflasjon. UPWn
faktorene er innenfor
NIST BLCC-programmet.
Årlig Gjentakende
Eskalerende
 • Service eller vedlikehold
  som innebærer økende
  mengder arbeid
 • Hyppige erstatninger
  som eskalerer med en hastighet
  annerledes enn inflasjon
Nåverdisammenheng Av Årlig Tilbakevendende Eskalerende Kostnader nåverdien av slike
kostnader beregnes med
ved hjelp av en modifisert versjon
AV UPW-formelen (UPW*)
som tillater kostnad
eskalering.
Energi Drivstoffrelaterte kostnader, for eksempel drivstoff
olje, naturgass eller elektrisitet
Nåverdiforhold Mellom Energikostnader energirelaterte UPW* faktorer
finnes i NIST
BLCC-programmet.
Eskaleringsrater Relatert Budsjett
Eskalering Til Reell Vekst
Eskalering
Nåverdiforhold Av Eskaleringsrenter Koster Nødvendig for å konvertere budsjett
eskalering til reell vekst
eskalering.
Definisjoner FV = fremtidig verdi
PV = nåverdi
TV = dagens verdi
D = reell diskonteringsrente
e = reell vekst opptrapping rate (differensial opptrapping rate som eksisterer etter fjerning av påvirkning av generell inflasjon)
n = antall år til forekomst eller analyseperioden, etter behov
E = Budsjett Opptrapping
I = Inflasjon
>upw = uniform nåværende verdi faktor for faste gjentakende kostnader
upw* = modifisert uniform NÅVÆRENDE VERDI faktor for eskalerende gjentakende kostnader
 • Fremtidige engangsutgifter, for eksempel erstatningskostnader, etableres ved å eskalere en kjent dagens verdi (ved hjelp av reell vekstrate) til fremtidig verdi i året det oppstår, og diskonterer den verdien tilbake til nåverdien (ved hjelp av en reell diskonteringsrente). Formelen for dette er vist I Lcc Formler Tabell 1-1.
 • for tilfeller der et alternativ har levetid utover analyseperioden, skal det gis fradrag for den tilknyttede resttjenesteverdien. Denne beregningen innebærer å identifisere fremtidig restverdi ved slutten av analyseperioden, og deretter diskontere beløpet tilbake til nåtiden. Den fremtidige restverdien kan tilnærmes ved å multiplisere den fremtidige investeringsverdien (mindre fremtidig restverdi ved slutten av levetiden) med andelen tid som gjenstår i analyseperioden, sammenlignet med levetiden.
 • årlige faste faste kostnader inkluderer de kostnadene der økninger ikke har reell vekst, for eksempel kostnader som øker med den generelle inflasjonsraten. De kan representeres av formelen vist i Lcc Formler Tabell 1-1. Også i denne tabellen er formelen for regelmessige kostnader der regelmessige kostnader eskalerer. Begge formlene innebærer å multiplisere en kjent kostnad (i dagens verdi) med en ensartet nåværende verdi.
 • Drivstoffkostnader representerer et spesielt tilfelle av gjentatte eskalerende kostnader. Ensartede verdier for nåværende verdi er tilgjengelige fra nist-data, som korrelerer bestemte drivstofftyper etter sektor/sted for en definert analyseperiode.For enkelhets skyld kan etterspørselsavgifter antas å eskalere i samme takt som forbruksavgifter.
 • Investeringer og erstatningshandlinger over tid kan påvirke gjentatte kostnader. For enkelhets skyld, med mindre annet er rettet, kan svingende gjentatte kostnadsbesparelser antas å stå i forhold til besparelsene realisert ved starten av analyseperioden.
 • Beregn besparelses – / investeringsforholdet (SIR) for sammenligninger av ulike alternativer, for eksempel å sammenligne ET HVAC-alternativ til et belysningsalternativ. Beregn nettobesparelser for sammenligninger av lignende alternativer, for eksempel optimalisering av isolasjonstykkelse i en vegg.
 • en sensitivitetsanalyse er nødvendig når antagelser kan anses som tvilsomme. Dette krever ganske enkelt å gjennomføre flere LCC-analyser ved hjelp av ekstremer av kostnadsparametere i spørsmålet.
 • på grunn av mulige feilmarginer ved estimering av kostnader, kan alternativer med en livssykluskostnadsforskjell på mindre enn 10 prosent vurderes ufullstendig AV GSA.
 • for å definere energirelaterte kostnadsvirkninger for alternativer som påvirkes av vær og/eller varierende belastninger/tidsplaner, skal modelleringsprogrammet FOR energibruk DOE2 eller annen godkjent programvare benyttes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.